Sabhal Mòr Ostaig  
 
 
 
Iain Mac a Ghobhainn a'leughadh "Christmas 1971"
 
Iain Mac a Ghobhainn a'leughadh "Old Woman"
 
Iain Mac a Ghobhainn a'bruidhinn ri Somhairle MacGilll-Eain
Ann an saoghal nan Gàidheal, tha aon nòs dràma fìor àrsaidh, agus buileach dualach. Sin dealbh-chluich an aon neach, neo mar a chithear e anns a chumantas, innse sgialachd a bial-aithris. Le cuid de sgialachdan a toirt seachd no ochd oidhcheanan gan aithris, fiù's gun tàlaidhean eile mar telebhisean is réidio, dh'fheumadh an seanchaidh a bhi air leth sgileil airson aire a luchd-éisdeachd a chumail air an sgial cho fada.

Aig toiseach na ficheadamh linn, thòisich buaidh a bhaile mhóir tighinn astigh air saoghal dràma nan Gàidheal. Cha b'ann mun cuairt nan cagailt a bha an sgial air a toirt beò, ach air àrd-ùrlar. Agus b'e chiad àrd-ùrlar a bha fosgailte do shùilean Gàidhealach, am Music Hall. B'ann mar sgeidsichean eadar cheòl is òran, air àrd-ùrlar a chéilidh-talla, a thòisich an dràma Gàidhlig seo. Lean, an uairsin farpaisean dràma an Scottish Community Drama Association, stéidhichte gu tur air deilbh-chluich aon-earrainn. Chithear bho liosta dheilbh-chluich a Chomuinn Ghàidhealaich, cho sàr-bhuaidheil 'sa a bhà an raon farpaiseach seo. Cha mhór gu bheil aon sgrìobhadair-dràma Gàidhlig ann, bho Dhòmhnall Mac Na Ceàrdaich is Iain MacCormaig gu Tormod Calum Dòmhnallach is Iain Mac a Ghobhainn, nach do sgrìobh a mhór chuid dhen cuid deilbh anns an nòs seo.

Ged a dh'amais sgrìobhadair no dha, eadar toiseach is deireadh an linn, air dealbh-chluich làn-fhaid a sgrìobhadh, chan éireadh comas profaiseanta dhan sgrìobhadair dràma Gàidhlig gus an do nochd Fir Chlis, agus an déidh ùine de shàmhchar eile, Tosg. An aon leasachadh a thàinig air an t-suidheachadh, airson iomadh bliadhna, b'e réidio, ach a rithist, airson a mhórchuid, b'e deilbh aon earran a fhuair éisdeachd. An uairsin thàinig telebhisean, agus fhuair sgrìobhadairean mar Fionnlagh MacLeòid cothrom air a mheadhoinn sin fhiachainn amach, le deilbh mar Ceann Cropic, a bha gabhail buaidh bhon nòs dràma Eòrpach ris an canar Absurd.

Tha dràma telebhisean gu math cosgail, 's mar sin cha deach móran a dheanamh anns an raon gus an do nochd Machair, a biathadh air taic bhon Chomataidh Telebhisean Gàidhlig.

Ann a fiolm, b'iad a chiad fheadhainn a dh'éirich bho thùs, agus gu
tur, as pinn Ghàidhlig, dha ghoirid fo sgiath sgeime Geur Ghearr, aon
air a sgrìobhadh le Aonghas Dubh MacNeacail, agus am fear eile le
sgriobt agus stiùireadh bho Bill MacLeòid. Ameasg an fheadhainn eile
fhuair cothrom air an sgeime, fhad's a mhair e, bha Tormod
Macilleathain, le sgial air a tarruing as an nobhal aige, Keino, agus
Domhnall Ruadh, a sheall, le fiolm steidhichte air oran na ban
iadaich, nach leigear a leas móran bhriathran airson deagh sgial
innse, ma tha cumhachd anns na deilbh