Sabhal Mòr Ostaig  
 
 
Hugh MacDiarmid
(Bonnie broukit bairn)
 
Hugh MacDiarmid
(with Norman McCaig)
Chaidh An Communn Gaidhealach a steidheachadh ann an 1891, agus am Mod Naiseanta bliadhna an deidh sin. Am measg nan iomadh farpais a thug cruth dhan a Mhod, bha daonnan farpaisean sgriobhaidh ann agus bho 1923 gu 1978, bu phriomh fharpais an luchd-sgriobhaidh Crun a Bhaird, steidhichte, air crunadh priomh bhard na Cuimrigh aig an Eisteddfod. Thainig cuideachd an "glanadh" ciuil aig Marjory Kennedy Fraser, Marsaili Mhor, mar is fhearr a tha na Gaidheil ga cuimhneachadh. Fhuair i taic gun tair, ann an cruinneachadh nan oran, agus ann an gleusadh, bhon t-Urramach Choinneach MacLeoid (1871-1955), a tha air a chuimhneachadh ameasg luchd na Beurla airson The Road to the Isles. Ged nach eil moran chomharraidhean ann gu robh e fhein go mor sas anns na Modan, bha buaidh mhor aige fhein, agus a cho-obraiche, Marsaili Mhor, air riantan ealain nan Gaidheal airson a chiad leth dhen 20mh linn. ***

Domhnall Mac na Ceardaich (no Sinclair) (1885-1932): bard agus sgriobhaiche deilbh-cluich, a Barraidh. Chaidh e a Dhun Eideann aig 18 bliadhna dh'aois, airson foghlainneachd a thoirt amach mar dhealbhaiche dealain. Bha e air a bhi ri bardachd eibhinn mus do dh'fhag e Barraidh, agus, anns a bhaile mhor, rinn e eolas air uaislean mora na Gaidhlig ann a shin, lethid Alasdair MacGillemhicheil agus an Sgiathanach Niall MacLeoid (Mac Dhomhnaill nan Oran, agus brathair Iain Duibh). Dh'fhoillsich bard mor na Beurla Ghallda, Hugh MacDiarmid, a bha na dhluth charaid dha, eadartheangachadh dhe'n dan Slighe nan Seann Seun anns an duanaire The Golden Treasury of Scottish Poetry (1946)4 - an aon chuibhrionn dhen leabhar a tha riochdachadh na Gaidhlig. A reir Mhic Dhiarmaid fhein, bhiodh iad a deasbad air buaidh nan dualchaint, agus am feum a bh'ann airson urachadh mor air briathrachas, ann an Gaidhlig, agus anns a Bheurla Ghallda. Tha MacDhiarmaid ga chunntas mar aistidhear eireachdail, agus na sgriobhadair sgialachdan goirid. A reir coltais, sgriobh e mu shia dealbh cluich, ged nach eil iomradh aig a Chomunn Ghaidhealach air ach tri dhiubh. Ann am polataigs, bha e na Naiseantach laidir

Thug Aonghas Moireasdan (1865-1942) a Loch Braoin, a rinn beo-shlaint mar mharsanta ti, amach na leabhraichean, Orain nam Beann (1913), Duain agus Orain Ghaidhlig (1929) Dh'amais e air bardachd ann an saor-rannaidheachd, agus thug e gu barr, ann an lionmhorachd a chuid Smuaintean air Morachd Impireachd Bhreatainn. Chuir e seachad uine dhe bheatha mar runaire air Comunn Gaidhlig Inbhirnis, agus, ann an Dun Eideann, bha e na bhall de Chomunn Tir nam Beann.

Niall Ros (1871-1943) minisdear, as an Eilean Sgiathanach: Choisinn a dhan Am Faigh a Ghaidhlig Bas duais aig a chiad Mhod, ann an 1892. Sgoilear a bh'ann, a dheasaich trachdas air Heroic Poetry from the Book of the Dean of Lismore, a chaidh fhoillseachadh leis an Scottish Gaelic Texts Society, ann an 1939. Rinn e amas, ann an 1152 loighne, air an darna cogadh mor a chur an ceill ann am bardachd, Armageddon, dan eile a moladh impireachd, 's cha tainig dan Gaidhlig eile cho faisg air McGonagall ris, a reir Raghnaill Mhic Ille Dhuibh15.

Aonghas Robasdan / MacDhonnchaidh (1871-1948), a Breacais, anns an Eilean Sgiathanach. Chaidh e dh'obair airson companaidh foillseachaidh ann an Glaschu. Bha e sas gu mor ann an saoghal na Gaidhlig anns a bhaile: nuair a bha e na cheann-suidhe air a Chomunn Gaidhealach, steidhich e Crun a Bhaird. Mar sgriobhadair e fhein, tha e air a chuimhneachadh airson An t-Ogha Mor, nobhal (1913), air nach eil moran feill an diugh, agus cruinneachadh de dhain, Cnoc an Radhairc (1940).